Týká se výsledků v souvislosti s řešením programových projektů VaVaI financovaných AV ČR.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je část informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Pro pracoviště AV ČR funguje jednotný informační systém pro sběr dat, tzv. ASEP, který spravuje Knihovna AV ČR, v. v. i.

Pro pracoviště AV ČR i pro ostatní subjekty je pro vkládání údajů do RIV na stránce https://www.isvavai.cz/prijemce/ k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR - VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce https://www.isvavai.cz/prijemce/registrace.

Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.isvavai.cz k dispozici webová kontrolní služba. Bezchybnou dodávku výsledků předejte poskytovateli (AV ČR) prostřednictvím administračního rozhraní VaVER nejpozději do 30. dubna aktuálního kalendářního roku.