Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím metody Facing History and Ourselves / Tváří v tvář historii

Akreditované semináře a kurzy DVPP

 

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

Číslo akreditace: MŠMT- 11407/2020-2-264

Platnost akreditace do: 26. 5. 2023

Hodinová dotace kurzu: 71 vyučovacích hodin á 45 minut

Anotace:

Kurz v trvání 71 hodin je zaměřený na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu (dále KDK), seznámí účastníky s modelem kompetencí a vede je k tomu, aby mohli na své škole působit jako průvodci KDK.

Pro pochopení současnosti, porozumění principům demokracie, fungování lidských práv a svobod a rozvoj klíčových kompetencí účastníků využívá Institut Terezínské iniciativy příklady z moderních dějin. Proto je kurz určen zejména učitelům společenskovědných předmětů, jazyků a třídní učitele. Přínosný je ale i pro jiné učitele, protože metody, které využíváme, jsou přenosné i do jiných oblastí. Velký důraz je kladen na trénink měkkých dovedností nutných ke komunikaci se žáky, rodiči i kolegy, včetně řešení konfliktů.

Historické materiály a dokumenty, které budou mít účastníci k dispozici, jsou úzce spjaty s bádáním ITI. Výukové lekce jsou založeny na tom, co je odborně ověřené a opírá se o historická fakta. Vedeme účastníky k porozumění historii a její relevantní interpretaci pomocí metod, které jsou ověřené.

Obsah jednotlivých bloků vychází z dokumentů, které v archivech vyhledali a zpracovali odborníci ITI, jsou tedy založeny na reálných příbězích a autentických dokumentech. Dokumenty a jednotlivé vzdělávací techniky a metody byly zvoleny s ohledem na efektivní pochopení a zvnitřnění KDK, hodnot a postojů a osvojení si dovedností.

Účastníci si na začátku kurzu stanovují cíle ohledně své práce s KDK na škole. V závěrečné prezentaci představí kolegům a lektorům aktivity rozvíjející KDK, které na základě zkušeností z kurzu vytvořili.

Podmínky získaní osvědčení:

Pro získání osvědčení je povinná účast nejméně na 75 % programu, vypracování domácí přípravy zadávané na kurzu a odevzdání a prezentace vlastní závěrečné práce, která prokáže porozumění tématu a schopnost pracovat s kompetenčním modelem ve školách.

Cena: V rámci projektu Od dokumentů k příběhům je pražským účastníkům kurz poskytován zdarma.

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

Paměť místa – místo paměti

Číslo akreditace: MŠMT- 11407/2020-2-264

Platnost akreditace do: 26. 5. 2023

Hodinová dotace exkurze: 10 vyučovacích hodin. Je počítáno s 15 minutovými přestávkami mezi jednotlivými bloky a hodinovou přestávkou na oběd.

Anotace:

Exkurze na místo paměti (například Terezín a Lety u Písku) pod názvem „Paměť místa – místo paměti“ seznámí zážitkovou formou pedagogy s konkrétními místy spojenými s významnými historickými událostmi. Součástí exkurze je setkání s pamětníkem, který má k místu osobní vztah, váže jej k němu rodinná paměť. Místo představuje pamětník prizmatem svých či rodinných vzpomínek a jednotlivá místa spojuje s konkrétními událostmi.

Účastníkům bude poskytnout historický výklad o dějinách místa a historických souvislostech a rovněž vzpomínky pamětníků budou zasazeny do historického kontextu.

Práce s autentickými historickými dokumenty, obrazy a fotografiemi, případně dalšími dochovanými historickými zdroji (divadelní hry vzniklé v Terezíně) umožní účastníkům nahlédnout místo paměti dobovýma očima.

Součástí programu je problematika týkající se přijetí historické odpovědnosti, důstojného připomenutí obětí a metod, jak s historickými tématy pracovat v kontextu současné společenské a politické situace.

Všechny aktivity  jsou zasazeny do kompetenčního rámce a rozvíjejí kompetence pro demokratickou kulturu.

Cena: V rámci projektu Od dokumentů k příběhům pro pražské učitele zdarma. Mimopražští učitelé a po ukončení projektu 2500,- Kč.

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

Práce s pamětí v metodě Tváří v tvář historii

Číslo akreditace: MŠMT- 28020/2021-3-850

Platnost akreditace do: 02. 02. 2025

Hodinová dotace6 vyučovacích hodin. Je počítáno s 15 minutovými přestávkami mezi jednotlivými bloky a hodinovou přestávkou na oběd.

Anotace:

Metoda Tváří v tvář historii (Facing History and Ourselves – FHAO) umožňuje pedagogům rozvíjet porozumění traumatickým momentům moderních dějin u žáků a studentů, pochopit dějiny v jejich komplikovanosti, rozvíjet kritické porozumění, empatii, sociálně-emociální učení. Připomínají hodnotu lidského život, a pomáhají otvírat diskusi o důstojnosti jednotlivce, o právech člověka, o odpovědnosti, vině a trestu, o tom, jak se vyrovnat s traumatickou a bolestnou minulostí. Když studenti zkoumají složitost historie a lidského chování, přemýšlejí o volbách, kterým dnes čelí, a zvažují, jak mohou něco změnit.

Seminář se soustředí vždy na jeden okruh související s cyklem využívaným v metodě Tváří v tvář historii (Já a my – identita v proměně místa a času; my a oni – vztah jednotlivců a skupin ve společnosti; historická studie – věnuje se konkrétnímu příkladu z historie a jeho kritickému porozumění; vyrovnání se s minulostí - jak se poznání a pochopení minulosti může promítnout do vnímání současnosti, do voleb, které děláme dnes; rozhodnutí angažovat se – jakými způsoby převzít odpovědnost za současnost a budoucnost a angažovat se při jejich vytváření.)

Každý seminář se skládá ze dvou bloků – první se zaměřuje na konkrétní téma z cyklu a v rámci interaktivního programu představuje konkrétní způsob jak je možné s daným tématem pracovat, v druhé části se účastníci setkávají s pamětníkem, aktivistou nebo odborníkem, kde se beseda odvíjí podle tematického zaměření semináře.

Cena: V rámci projektu Od dokumentů k příběhům pro pražské učitele zdarma. Mimopražští učitelé a po ukončení projektu 1500,- Kč.

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

Rovná komunikace a řešení konfliktů v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu

Číslo akreditace: MŠMT- 28020/2021-3-850

Platnost akreditace do: 02. 02. 2025

Hodinová dotace6 vyučovacích hodin. Je počítáno se dvěma 15 minutovými přestávkami.

Anotace:

Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu je základním předpokladem výchovy demokratického občana – člověka, který rozumí tomu, co pro něj demokracie znamená a dokáže podle toho i komunikovat a jednat. K tomu patří i schopnost mluvit o kontroverzních, potenciálně polarizujících tématech.

Při nácviku komunikace využíváme témata z nedávné historie i náměty, které účastníci s sebou přinášejí.

V seminářích pracujeme s postupy, které vycházejí z metody rovné komunikace v souladu s fungováním mozku a metody Deep Democracy, která hledá společné cíle v polarizujících tématech, nebo v rozdělených skupinách a společenstvích.

Cena: V rámci projektu Od dokumentů k příběhům pro pražské učitele zdarma. Mimopražští učitelé a semináře po ukončení projektu 1500,- Kč.

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

Nechte mě být, jaká jsem. Letní škola pro pedagogy

Číslo akreditace: MŠMT- 11407/2020-2-264

Platnost akreditace do: 26. 5. 2023

Hodinová dotace: 30 vyučovacích hodin. Mezi jednotlivými vzdělávacími bloky jsou zařazeny 30 minutové přestávky a hodinová přestávka na oběd.

Anotace:

Prostřednictvím moderních pedagogických přístupů – kritické myšlení, práce s texty, autentickými vzpomínkami, dobovými dokumenty, prožitková pedagogika, debatní metody, individuální a skupinová práce, popisujeme realitu soužití etnických, národnostních, náboženských menšin nebo postojových oponentů v minulosti a v současnosti. Jsme totiž přesvědčeni, že práce s historickými příklady umožňuje bezpečně otevírat současná témata, i ta kontroverzní a potenciálně polarizační. V pečlivě připravených a na sebe navazujících vzdělávacích celcích poukazujeme na složitá témata a hledáme způsoby, jak s nimi bezpečně pracovat. Spolupráce s organizacemi z ČR i ze zahraničí /Muzeum romské kultury (ČR), Anne Frank House (NL), Nadácia Milana Šimečku (SR), Anne Frank Zentrum (AFZ), Muzeum Auschwitz (PL) Centropa (D)/ nám umožňuje představit různé přístupy k práci s historickou zkušeností i rozličné metody, jak uchopit současná kontroverzní témata.

K vytvoření logické a účinné návaznosti jednotlivých vzdělávacích programů a workshopů a logické propojení minulosti a současnosti využíváme postupů vzdělávacího modelu Tváří v tvář historii. Dbáme, aby všechny vzdělávací celky i celý seminář dodržovaly vzdělávací model E-U-R (evokace – uvědomění - reflexe)

Součástí programu Letní školy je exkurze na místo paměti.

Cena: 7500,- Kč

 

 

21. 6. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“

19. 6. 2024

Institut Terezínské iniciativy byl spolupořadatelem jednoho z představení festivalu Opera Nova, pořádaného Národním divadlem a Státní operou Praha.

19. 6. 2024

Anne Frank Youth Network

Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu!

17. 6. 2024

„Jestli odvrátíš pohled, jestli nepomůžeš, když můžeš, stáváš se spolupachatelem” – tato slova Marka Edelmana rezonovala během třetího workshopu EPNA (European Practitioners Network against Antisemitism), který se konal od 10. do 12. června v Lodži, v Centru Dialogu Marka Edelmana.

17. 6. 2024

Velká Británie letos předsedá Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA), a v rámci svého předsednictví podporuje projekty, které se zachování paměti a vzdělávání kolem holocaustu věnují. Jedním z projektů, na kterém se podílí je My Hometown (Moje rodné město).

U příležitosti letošního předsednictví IHRA zahajují iniciativu, jejímž cílem je zapojit školy z celého světa do tvorby řady vynikajících vzdělávacích projektů, které budou představeny na plenárním zasedání IHRA v Londýně v roce 2024.

Britská ambasáda v Praze požádala Institut Terezínské iniciativy, abychom přizvali i vás.

14. 6. 2024

Přijďte si poslechnout poutavou přednášku "Lidské osudy ve stínu holocaustu" s Radanou Rutovou a Hanou Čadovou z Institutu Terezínské iniciativy, které přiblíží osudy Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

12. 6. 2024

Dnes oslavujeme život a odkaz Anny Frankové! Před 95 lety se Anne narodila ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1942 dostala ke svým 13. narozeninám červenou šachovnicovou knížku. V dodatku ke svému prvnímu zápisu napsala: "Dosud jste mi byli velkou oporou. Také Kitty, které teď pravidelně píšu. Způsob psaní deníku mi připadá mnohem hezčí a skoro se nemůžu dočkat hodiny, kdy budu mít čas psát do tebe. Jsem, ach, tak ráda, že jsem tě vzala s sebou." Tento dodatek napsala už v úkrytu v Prinsengrachtu. Zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen ve věku pouhých 15 let.