Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

Projekt „Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti” vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř zemí, které pracují s výstavou věnovanou životu Anne Frankové a příběhům dnešních mladých lidí, jež čelí předsudkům a diskriminaci. Vidíme, že ve společnostech jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty, o kterých se spíše mlčí, než bychom o nich mluvili. Cílem projektu je hledat způsoby a metody, jak nejen s mladými lidmi mluvit o těchto tématech bez vzájemné nenávisti a odsuzování. Hledáme cesty, jak diskusi posunout od nenávistných projevů ke konstruktivnímu dialogu.


Na příkladech z historie ukazujem, jak polarizace společnosti přispívá k diskriminaci, porušování rovných práv jednotlivců a skupin a vzestupu autoritářských a totalitních společností. Projekt je založen na principech ocenění různé hodnotové perspektivy, použití srovnávacích přístupů a sdílení zkušeností z různých evropských zemí.


Výstupy:

 1. Soubor doporučení a metod, jak zacházet s potenciálně polarizujícími tématy ve třídách a veřejném diskurzu. Při tvorbě doporučení a metod využijeme zkušenosti odborníků ze zapojených zemí, učitelů a studentů. Konkrétní okruhy doporučení vyplynou z výsledků průzkumu mezi učiteli ze zapojených zemí. Jednotlivé soubory doporučení budou doplněny příklady dobré praxe.
 2. Semináře pro učitele zaměřená na doporučení a metody.
 3. Semináře pro žáky a ověření navrhovaných metod. 

Cílové skupiny:

 1. Odborníci, kteří se věnují vzdělávání: metodici, didaktici, historici, sociologové a další.
 2. Vzdělavatelé – učitelé, školitelé, lektoři a další pracující v oblasti vzdělávání.
 3. Mládež. 
 • 180 mladých lidí vyškolených v technikách konstruktivní komunikace;
 • 30 učitelů vyškolených v tom, jak řešit polarizační témata ve třídách;
 • 4400 návštěvníků výstavy Anne Frank, kteří si uvědomují přínos rozmanitosti ve společnosti

 

Aktivity projektu

A1: Mezinárodní Task Force Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

 • Termín konání: 8. -  9. června 2020 (online workshop), 22. - 23. října 2020 (setkání pracovní skupiny Task Force)
 • Místo konání: Bratislava, online
 • Cílová skupina: Odborníci v oblasti vzdělávání z řad didaktiků, metodiků, historiků, sociologů, zkušených pedagogů.
 • Téma: Konstruktivní přístup k depolarizaci společnosti v minulosti a dnes

Cílem bylo stanovit teze a vytvořit pracovní skupinu, která zformuluje doporučení podpořené příklady dobré praxe a ověří je v reálném prostředí:

 • Potřebujeme historii k tomu, abychom rozuměli současnosti?
 • Jak pracovat s historickými tématy, aby vznikal odpovědný vztah k současnému dění.
 • Jaká témata polarizují svět dnešních mladých lidí v různých zemích. V čem jsou stejné a v čem se liší. Jak mluvit o těchto tématech s respektem k jiným hodnotám, názorům a postojům.

K tomuto setkání jsme připravili krátký dotazník, ve kterém jsme se pedagogů ptali, s jakými polarizujícími tématy se setkali při své výuce a jak si s nimi dokázali poradit.

 

Zabývali jsme se tématy, které polarizují skupiny v zúčastněných zemích, a hledali řešení. Výstupy se společného setkání představil Viktor Pončák z NMŠ  na Letní škole pro pedagogy v srpnu 2020 v Brně.


Na říjen 2020 bylo plánované setkání pracovní skupniny v Bratislavě. Kvůli pandemie se nakonec uskutečnilo také online. 

Na základě souboru postupů a aktivit, který vznikl jako výsledek práce ve skupinách a v plénu, jako i podnětů od učitelů na Letní škole v Brně, vznikla elektronická publikace.

A2: Letní škola pro pedagogy

Čtyřdenní seminář pro pedagogy. Jednotlivé workshopy semináře vedli členové pracovní skupiny Task Force, kteří představili metodiky a aktivity, se kterými pracují. Představili různé formy práce se současnými kontroverzními tématy a jak využít příklady z historie. Součástí byla návštěva památníku v místě bývalého koncentračního „cikánského tábora“ v památníku holocaustu Romů a Sintů na Moravě - v Hodoníně u Kunštátu a účast na pietním aktu. Ve dnech 18. - 21. srpna 2020 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní Letní školu pro pedagogy. Akci jsme realizovali ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi - Nadácií Milana Šimečku (SK) a Anne Frank House (NL) a s Muzeem romské kultury. Letní školy se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z České republiky (25), Slovenska (6), Rakouska (2), Nizozemska (1) a Polska (1). Bohužel se z důvodu epidemiologické situace nemohli zúčastnit zástupci z německého Anne Frank Zentrum. Součástí programu byla také účast na pietním aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu. Hlavní náplní celé školy byly aktivity a  přístupy, které umožňují řešit situace, které polarizují společnost, a hledání společných cílů, i když se v názorech, postojích a zkušenostech lišíme. Letní škola navázala na červnové setkání expertů a účastníkům byla představena témata, která řeší žáci různých zemí. Více o letní škole.

 

A3: Výcvik lektorů vrstevnického vzdělávání

 • Termín konání: 15. - 18. listopadu 2021 zrušeno, náhradní termín semináře byl stanoven na 3. až 5. června 2022.
 • Místo konání: Praha
 • Cílová skupina: lektoři národních programů vrstevnického vzdělávání z řad profesionálů a studentů
 • Počet účastníků: 26, z toho 21 žen, 5 mužů, 17 do 30 let, 8 ve věku 30-65 let a 1 ve věku nad 65 let
 • Téma: Nechte mě být, jaká jsem. Životní Příběh Anne Frankové jako úvod do  práce s kontroverzními tématy

Seminář pro lektory a průvodce vrstevnického vzdělávání z Nizozemska, Německa, Česka a Slovenska, jehož program je zaměřeným na to, jak lze odkaz minulosti využít pro posílení dnešní demokracie, jak předcházet předsudkům a diskriminaci a jak řešit polarizující situace ve společnosti i každodenním životě.


Vzhledem k pandemické situaci a opatřením, která začala v Nizozemsku platit od večera 12. 11. 2021 a také z důvodu, že část realizačního týmu byla kvůli blízkému kontaktu s pozitivně testovaným na COVID-19 v karanténě, jsme museli také s ohledem na bezpečnost účastníků seminář zrušit.

Více...

 

A4 a A5: Putovní výstava „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ a výměnný pobyty studentských průvodců.

 • Termín konání: školní rok 2020/21
 • Místo konání: Česká republika a Slovenská republika
 • Cílová skupina: studenti – průvodci výstavou a návštěvníci výstavy
 • Téma: Nechte mě být, jaká jsem. Životní Příběh Anne Frankové a příběhy současných mladých lidí jako úvod do práce s předsudky a diskriminací.

Třídenní výcvik průvodců výstavou „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ z řad žáků a studentů, kteří následně povedou programy ve výstavě pro spolužáky, prezentaci pro veřejnost. Jako lektoři působí spolu s profesionály také zkušení průvodci z řad studentů.
Návaznou aktivitou studentů bude příprava vlastních projektů pro školní rok 2021/22. Za tímto účelem absolvují motivovaní studenti z obou zemí společný workshop.

Výstava s vrstevnickým průvodcováním proběhne nejméně ve čtyřech městech v České republice a ve čtyřech na Slovensku. Kalendář putování výstavy v ČR naleznete zde

Putování výstavy po českých školách 2020 až 2022

Slovensko:

Od začátku projektu do září 2021 byly z důvodů omezení způsobených pandemií Covid-19 zrušeny všechny plánované akce spojené s prezentací výstavy Nechte mě být jaká jsem. Aktivity naplánované na školní rok 2021/22 bylo možné mezi listopadem 2021 a dubnem 2022 realizovat pouze při dodržení omezení spojených s další vlnou pandemie. Nicméně pandemie zvýšila zájem o akce, kterých se žáci účastní osobně a také o vzdělávání v oblasti lidských práv a diskriminace. Od června 2021 čelí Nadácia Milana Šimečky vysoké poptávce ze strany škol. V červnu 2022 měla zájemce o výstavu na následující dva školní roky.

Seminář Anne Frank Youth Network (AFYN):

Bratislava 28. dubna – 1. května 2022, 14 účastníků studentů (13 žen, 1 muž), 2 trenéři; z toho 3 účastníci (2 ženy, 1 muž) z ČR

Studentům, kteří se zapojili jako průvodci výstavou Let me be myself a měli zájem nabyté zkušenosti dále rozvíjet, byl určen seminář Anne Frank Youth Network (AFYN). Semináře se účastnili studenti z ČR a ze Slovenska. Důraz byl kladen na rozvoj měkkých a facilitačních dovedností a pracovali jsme zejména s tématem lidských práv. Studenti si připravili vlastní dobrovolnické projekty, které realizují na podzim 2022. Vybrali si témata jako místní historie holocaustu, práva žen, zneužívání dětí a rozvoj školního parlamentu. Na podzim 2022 plánuje Nadace Milana Šimečky supervizi a mentorování studentů.

Kalendář akcí v rámci projektu

Putování výstavy Nechte mě být jaká jsem

 1. Turčianske Teplice, 28. - 30. září 2021, 16 účastníků studenti (16 žen), 2 trenéři (2 muži)
 2. Liptovský Mikuláš 3. - 5. listopadu 2021, 16 účastníků studentů (16 žen), všem do 30 let; 3 trenéři (3 muži) starší 30 let
 3. Poprad 8. - 9. února 2022, 10 účastníků studenti (9 žen, 1 muž), 2 trenéři (2 muži) nad 30 let
 4. Sečovce, 11. - 12. dubna 2022, 16 účastníků studenti (7 žen, 9 mužů), 2 trenéři (2 muži) nad 30 let
 5. Bratislava 6. - 7. června 2022, 19 účastníků studentů (10 žen, 9 mužů), všichni do 30 let; 2 trenéři (1 žena, 1 muž) nad 30 let

 

A6: Mezinárodní konference pro pedagogy a studenty

 • Termín konání: 5. - 8. června 2022
 • Místo konání: Praha
 • Cílová skupina: lektoři, pedagogové a jejich studenti z parterských zemí
 • Téma: Odpovědný přístup k polarizované / polarizaci společnosti. Historické zkušenosti a současnost.

Představili jsme doporučení a metody, jak pracovat s kontroverzními tématy v polarizované společnosti. Ta vznikla na základě Task Force v červnu a v říjnu 2020. Pracovní skupiny je rozpracovaly a doplnily konkrétními metodami a příklady z praxe. Hosté v panelové diskusi se věnovali rozdílným přístupům a zkušenostem s tématy, která vzešla z výzkumu mezi učiteli. Cesty k řešení polarizující situace jsme sledovali z pohledu diplomacie, z pohledu vzdělavatelů, tisku i z pohledu menšin. Panelová diskuse se po redakčních úpravách stala součástí Metodického průvodce, který najdete zde:

POLSOC Guidelines

 

Více...

 

Partneři projektu:

MNS-logo Anne-Frank-logo anne-frank-zentrum-logo_4c


Projekt je realizován za podpory:

eacea_2015_00550000_cs_web

 

27. 1. 2023

Ve spolupráci s organizací Centropa jsme pro pedagogy z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska připravili prodloužený víkendový seminář, v rámci něhož se budeme věnovat práci s videomateriály, navštívíme Terezín a ukážeme si, jak pracovat s online nástroji přímo v terénu. 

Praha, Hotel Baroko
16. - 19. března 2023

Přihlášky vyplňujete zde do 28. února!

14. 12. 2022

Stejně jako mnoho dalších, i nás velmi zasáhlo, když jsme se dozvěděli, že v pátek 9. prosince náhle zemřel pan Čeněk Růžička. Ještě ve čtvrtek jsme se spolu s ním setkali na besedě s deváťáky ze základní školy Ohradní v Praze 4. Mluvil o své rodině, vzpomínal na dětství a také na to, jaké pocity zděšení zažíval, když zjistil, že na místě, kde v koncentračním táboře umírali jeho příbuzní, stojí vepřín.

Čeněk Růžička v roce 1997 spoluzaložil a také vedl Výbor pro odškodnění romského holocaustu, v rámci kterého do poslední chvíle usiloval o důstojnou připomínku romských obětí a odškodnění přeživších.

Patřil do rodiny původních českých Romů žijících v českých zemích několik staletí, kteří byli tragicky zasaženi rasovou perzekucí během druhé světové války. Matka Alžběta Růžičková byla internována v koncentračním táboře v Letech u Písku odkud pak byla deportovaná do Auschwitz Birkenau. Velká část rodiny zahynula.

Byl dlouholetým bojovníkem za odstranění vepřína z místa koncentračního tábora v Letech u Písku a vybudování důstojného památníku na tomto místě.

Čeňku, budete nám chybět.

7. 12. 2022

V listopadovém vydání si přečtete reportáž ze sněmu TI, ze zasedání Mezinárodního osvětimského výboru v Osvětimi, úvahu o Izraeli a dnešním antisemitismu v Evropě, připomenutí 81. výročí zahájení transportů z protektorátu, o spolku Synagoga Klatovy a o spolku pro obnovu synagogy v Pacově a recenze tří divadelních představení.

8. 11. 2022

Také máte už delší dobu pocit, že se témata z historie propisují do současného života? Pozorujete polarizaci společnosti podobnou té, kterou znáte z hodin dějepisu?

 

Kdy: 2. - 3. prosince

Kde: Praha 10

Přihláška zde

3. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

17. 8. 2022

V letním vydání naleznete výsledek soutěže o rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a několik názorů našich čtenářů, pozvánku na podzimní program Musica non grata, zprávu o koncertu Dagmar Peckové v červenci, o návštěvě několika pamětníků na Pražském hradě, o nové knížce Evy Erbenové, o programu Věčné naděje na podzim. Srpnové vydání uzavírá reportáž z předávání cen žákům a studentům, kteří zvítězili v soutěži Památníku Terezín, a smutnými zprávami o úmrtí našich členů.

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.