Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

Projekt „Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti” vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř zemí, které pracují s výstavou věnovanou životu Anne Frankové a příběhům dnešních mladých lidí, jež čelí předsudkům a diskriminaci. Vidíme, že ve společnostech jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty, o kterých se spíše mlčí, než bychom o nich mluvili. Cílem projektu je hledat způsoby a metody, jak nejen s mladými lidmi mluvit o těchto tématech bez vzájemné nenávisti a odsuzování. Hledáme cesty, jak diskusi posunout od nenávistných projevů ke konstruktivnímu dialogu.


Na příkladech z historie ukazujem, jak polarizace společnosti přispívá k diskriminaci, porušování rovných práv jednotlivců a skupin a vzestupu autoritářských a totalitních společností. Projekt je založen na principech ocenění různé hodnotové perspektivy, použití srovnávacích přístupů a sdílení zkušeností z různých evropských zemí.


Výstupy:

 1. Soubor doporučení a metod, jak zacházet s potenciálně polarizujícími tématy ve třídách a veřejném diskurzu. Při tvorbě doporučení a metod využijeme zkušenosti odborníků ze zapojených zemí, učitelů a studentů. Konkrétní okruhy doporučení vyplynou z výsledků průzkumu mezi učiteli ze zapojených zemí. Jednotlivé soubory doporučení budou doplněny příklady dobré praxe.
 2. Semináře pro učitele zaměřená na doporučení a metody.
 3. Semináře pro žáky a ověření navrhovaných metod. 

Cílové skupiny:

 1. Odborníci, kteří se věnují vzdělávání: metodici, didaktici, historici, sociologové a další.
 2. Vzdělavatelé – učitelé, školitelé, lektoři a další pracující v oblasti vzdělávání.
 3. Mládež. 
 • 180 mladých lidí vyškolených v technikách konstruktivní komunikace;
 • 30 učitelů vyškolených v tom, jak řešit polarizační témata ve třídách;
 • 4400 návštěvníků výstavy Anne Frank, kteří si uvědomují přínos rozmanitosti ve společnosti

 

Příprava

Během přípravy projektu se pravidelně, nejméně však jednou měsíčně, konaly online schůzky projektového týmu. Koordinovali jsme program akcí, průzkum mezi pedagogy a jeho výsledky a obsah příručky zveřejněné v závěru projektu. Dále se konala setkání týmu, a to minimálně jednou ročně v lednu 2020 v Praze (CZ), v srpnu 2020 v Brně (CZ), v listopadu 2021 v Amsterdamu (NL) a v červnu 2022 v Praze (CZ).Průzkum mezi pedagogy

Před první akcí - na setkání expertní skupiny jsme vytvořili dotazník, ve kterém jsme se pedagogů ze zúčastněných zemí ptali na polarizující témata mezi jejich žáky a na to, jak řeší situace neosobních konfliktů. Ptali jsme se, co by potřebovali, aby mohli těmto situacím předcházet nebo lépe pracovat se skupinami, které jsou již vzhledem ke svému složení konfliktní.

Dotazník jsme v únoru 2020 poslali více než 400 pedagogům, kteří spolupracují s našimi organizacemi. Stejný dotazník byl pedagogům zaslán také v květnu 2022. V roce 2020 jsme obdrželi celkem 64 odpovědí a v roce 2022 25 odpovědí.

Výsledky průzkumu:
V roce 2018 jsme provedli průzkum mezi pedagogy, kteří se zabývají vzděláváním v oblasti školství a vzdělávání:
V roce 2020 se polarizační témata v jednotlivých zemích mírně lišila. Nejčastěji zmiňovanými tématy byly vztahy mezi většinovou společností a romskou komunitou (16 % SK, 18 % CZ) a další menšiny včetně LGBTQ+ (12 % CZ, 10 % SK). Druhým nejsilněji polarizujícím tématem byl sociální status - témata chudoby, „bílých“ privilegií, vzdělání (6 % CZ, 14 % SK, 23 % NL+DE), následovaná tématy týkajícími se vztahů s cizinci/migranty/uprchlíky (24 % CZ, 3 % SK, 6 % NL+DE), politických stran a politiků (6 % CZ, 25 % SK, 11 % NL+DE), která se částečně překrývají s rasismem a antisemitismem (6 % CZ, 9 % SK, 23 % NL+DE).

V roce 2022 odpovědi nevykazovaly velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Důvodem může být malý počet obdržených odpovědí. Nejvíce odpovědí se týkalo menšinových témat (53 %), což zahrnuje formy rasismu, antisemitismu, xenofobie (15 %), LGBTQ+ (12 %), feminismu a ageismu (5 %), náboženství (7 %), uprchlíků (7 %) a sociální politiky zejména vůči menšinám (5 %). Velkým tématem se stala válka na Ukrajině a vztah k Rusku a/nebo Ukrajině (15 %) a také covid19 a očkování (10 %). V porovnání s odpověďmi před dvěma lety bylo pouze 3,5 % odpovědí, které nacházely polarizující témata v politice a politických stranách. Nově se objevila témata týkající se historie, paměti a zrušené kultury (17 %).

 

Aktivity projektu

A1: Mezinárodní Task Force Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

 • Termín konání: 8. -  9. června 2020 (online workshop), 22. - 23. října 2020 (setkání pracovní skupiny Task Force)
 • Místo konání: Bratislava, online
 • Cílová skupina: Odborníci v oblasti vzdělávání z řad didaktiků, metodiků, historiků, sociologů, zkušených pedagogů.
 • Téma: Konstruktivní přístup k depolarizaci společnosti v minulosti a dnes

Cílem bylo stanovit teze a vytvořit pracovní skupinu, která zformuluje doporučení podpořené příklady dobré praxe a ověří je v reálném prostředí:

 • Potřebujeme historii k tomu, abychom rozuměli současnosti?
 • Jak pracovat s historickými tématy, aby vznikal odpovědný vztah k současnému dění.
 • Jaká témata polarizují svět dnešních mladých lidí v různých zemích. V čem jsou stejné a v čem se liší. Jak mluvit o těchto tématech s respektem k jiným hodnotám, názorům a postojům.

K tomuto setkání jsme připravili krátký dotazník, ve kterém jsme se pedagogů ptali, s jakými polarizujícími tématy se setkali při své výuce a jak si s nimi dokázali poradit.

 

Zabývali jsme se tématy, které polarizují skupiny v zúčastněných zemích, a hledali řešení. Výstupy se společného setkání představil Viktor Pončák z NMŠ  na Letní škole pro pedagogy v srpnu 2020 v Brně.


Na říjen 2020 bylo plánované setkání pracovní skupniny v Bratislavě. Kvůli pandemie se nakonec uskutečnilo také online. 

Na základě souboru postupů a aktivit, který vznikl jako výsledek práce ve skupinách a v plénu, jako i podnětů od učitelů na Letní škole v Brně, vznikla elektronická publikace.

A2: Letní škola pro pedagogy

Čtyřdenní seminář pro pedagogy. Jednotlivé workshopy semináře vedli členové pracovní skupiny Task Force, kteří představili metodiky a aktivity, se kterými pracují. Představili různé formy práce se současnými kontroverzními tématy a jak využít příklady z historie. Součástí byla návštěva památníku v místě bývalého koncentračního „cikánského tábora“ v památníku holocaustu Romů a Sintů na Moravě - v Hodoníně u Kunštátu a účast na pietním aktu. Ve dnech 18. - 21. srpna 2020 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní Letní školu pro pedagogy. Akci jsme realizovali ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi - Nadácií Milana Šimečku (SK) a Anne Frank House (NL) a s Muzeem romské kultury. Letní školy se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z České republiky (25), Slovenska (6), Rakouska (2), Nizozemska (1) a Polska (1). Bohužel se z důvodu epidemiologické situace nemohli zúčastnit zástupci z německého Anne Frank Zentrum. Součástí programu byla také účast na pietním aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu. Hlavní náplní celé školy byly aktivity a  přístupy, které umožňují řešit situace, které polarizují společnost, a hledání společných cílů, i když se v názorech, postojích a zkušenostech lišíme. Letní škola navázala na červnové setkání expertů a účastníkům byla představena témata, která řeší žáci různých zemí. Více o letní škole.

 

A3: Výcvik lektorů vrstevnického vzdělávání

 • Termín konání: 15. - 18. listopadu 2021 zrušeno, náhradní termín semináře byl stanoven na 3. až 5. června 2022.
 • Místo konání: Praha
 • Cílová skupina: lektoři národních programů vrstevnického vzdělávání z řad profesionálů a studentů
 • Počet účastníků: 26, z toho 21 žen, 5 mužů, 17 do 30 let, 8 ve věku 30-65 let a 1 ve věku nad 65 let
 • Téma: Nechte mě být, jaká jsem. Životní Příběh Anne Frankové jako úvod do  práce s kontroverzními tématy

Seminář pro lektory a průvodce vrstevnického vzdělávání z Nizozemska, Německa, Česka a Slovenska, jehož program je zaměřeným na to, jak lze odkaz minulosti využít pro posílení dnešní demokracie, jak předcházet předsudkům a diskriminaci a jak řešit polarizující situace ve společnosti i každodenním životě.


Vzhledem k pandemické situaci a opatřením, která začala v Nizozemsku platit od večera 12. 11. 2021 a také z důvodu, že část realizačního týmu byla kvůli blízkému kontaktu s pozitivně testovaným na COVID-19 v karanténě, jsme museli také s ohledem na bezpečnost účastníků seminář zrušit.

Více...

 

A4 a A5: Putovní výstava „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ a výměnný pobyty studentských průvodců.

 • Termín konání: školní rok 2020/21
 • Místo konání: Česká republika a Slovenská republika
 • Cílová skupina: studenti – průvodci výstavou a návštěvníci výstavy
 • Téma: Nechte mě být, jaká jsem. Životní Příběh Anne Frankové a příběhy současných mladých lidí jako úvod do práce s předsudky a diskriminací.

Třídenní výcvik průvodců výstavou „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ z řad žáků a studentů, kteří následně povedou programy ve výstavě pro spolužáky, prezentaci pro veřejnost. Jako lektoři působí spolu s profesionály také zkušení průvodci z řad studentů.
Návaznou aktivitou studentů bude příprava vlastních projektů pro školní rok 2021/22. Za tímto účelem absolvují motivovaní studenti z obou zemí společný workshop.

Výstava s vrstevnickým průvodcováním proběhne nejméně ve čtyřech městech v České republice a ve čtyřech na Slovensku. Kalendář putování výstavy v ČR naleznete zde

Putování výstavy po českých školách 2020 až 2022

Slovensko:

Od začátku projektu do září 2021 byly z důvodů omezení způsobených pandemií Covid-19 zrušeny všechny plánované akce spojené s prezentací výstavy Nechte mě být jaká jsem. Aktivity naplánované na školní rok 2021/22 bylo možné mezi listopadem 2021 a dubnem 2022 realizovat pouze při dodržení omezení spojených s další vlnou pandemie. Nicméně pandemie zvýšila zájem o akce, kterých se žáci účastní osobně a také o vzdělávání v oblasti lidských práv a diskriminace. Od června 2021 čelí Nadácia Milana Šimečky vysoké poptávce ze strany škol. V červnu 2022 měla zájemce o výstavu na následující dva školní roky.

Seminář Anne Frank Youth Network (AFYN):

Bratislava 28. dubna – 1. května 2022, 14 účastníků studentů (13 žen, 1 muž), 2 trenéři; z toho 3 účastníci (2 ženy, 1 muž) z ČR

Studentům, kteří se zapojili jako průvodci výstavou Let me be myself a měli zájem nabyté zkušenosti dále rozvíjet, byl určen seminář Anne Frank Youth Network (AFYN). Semináře se účastnili studenti z ČR a ze Slovenska. Důraz byl kladen na rozvoj měkkých a facilitačních dovedností a pracovali jsme zejména s tématem lidských práv. Studenti si připravili vlastní dobrovolnické projekty, které realizují na podzim 2022. Vybrali si témata jako místní historie holocaustu, práva žen, zneužívání dětí a rozvoj školního parlamentu. Na podzim 2022 plánuje Nadace Milana Šimečky supervizi a mentorování studentů.

Kalendář akcí v rámci projektu

Putování výstavy Nechte mě být jaká jsem

 1. Turčianske Teplice, 28. - 30. září 2021, 16 účastníků studenti (16 žen), 2 trenéři (2 muži)
 2. Liptovský Mikuláš 3. - 5. listopadu 2021, 16 účastníků studentů (16 žen), všem do 30 let; 3 trenéři (3 muži) starší 30 let
 3. Poprad 8. - 9. února 2022, 10 účastníků studenti (9 žen, 1 muž), 2 trenéři (2 muži) nad 30 let
 4. Sečovce, 11. - 12. dubna 2022, 16 účastníků studenti (7 žen, 9 mužů), 2 trenéři (2 muži) nad 30 let
 5. Bratislava 6. - 7. června 2022, 19 účastníků studentů (10 žen, 9 mužů), všichni do 30 let; 2 trenéři (1 žena, 1 muž) nad 30 let

 

A6: Mezinárodní konference pro pedagogy a studenty

 • Termín konání: 5. - 8. června 2022
 • Místo konání: Praha
 • Cílová skupina: lektoři, pedagogové a jejich studenti z parterských zemí
 • Téma: Odpovědný přístup k polarizované / polarizaci společnosti. Historické zkušenosti a současnost.

Představili jsme doporučení a metody, jak pracovat s kontroverzními tématy v polarizované společnosti. Ta vznikla na základě Task Force v červnu a v říjnu 2020. Pracovní skupiny je rozpracovaly a doplnily konkrétními metodami a příklady z praxe. Hosté v panelové diskusi se věnovali rozdílným přístupům a zkušenostem s tématy, která vzešla z výzkumu mezi učiteli. Cesty k řešení polarizující situace jsme sledovali z pohledu diplomacie, z pohledu vzdělavatelů, tisku i z pohledu menšin. Panelová diskuse se po redakčních úpravách stala součástí Metodického průvodce, který najdete zde (pdf):

metodika_hledani_dialogu

 

Více...

 

Partneři projektu:

MNS-logo Anne-Frank-logo anne-frank-zentrum-logo_4c


Projekt je realizován za podpory:

eacea_2015_00550000_cs_web

 

20. 5. 2024

V neděli jsme si připomněli oběti nacistické perzekuce na vzpomínkové akci u příležitosti 79. výročí osvobození. Akce se konala na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Pořadatelem byl Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR, spolupořadateli Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa.

16. 5. 2024

Anne Frank Youth Network - Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu!

13. 5. 2024

V neděli, 12. května 2024 se zástupkyně Institutu Terezínské iniciativy zúčastnily pietního shromáždění k uctění památky romských obětí holocaustu.

7. 5. 2024

6. května proběhl již 19. ročník veřejného čtení jmen obětí holocaustu
“Jom ha-šoa”. Tentokrát se konal v doposud největším počtu měst a obcí, k akci se přidalo 31 míst po celé České republice.

3. 5. 2024

Součástí tohoročního Jom ha-šoa je také výstava MemoMap: Dějiny holocaustu v Praze. Ta bude vystavena ve venkovních prostorách Klementina, od pondělí 6. května (Jom ha-šoa), do neděle 19. května 2024.

Na 16 panelech výstava ukazuje, jak byl v závislosti na vydávání protektorátních protižidovských nařízení zmenšován, pro ty, kdo byli označeni za Židy, prostor Prahy. Příkazy a nařízení vedly k vytvoření neviditelných bariér, které zamezovaly kontaktu mezi židovskými a nežidovskými obyvateli Prahy ještě předtím, než byli Židé povoláváni do transportů a deportováni do koncentračních táborů.

2. 5. 2024

V úterý doprovázel ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus německého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na jeho procházce Prahou. Tématy srdečného rozhovoru byly mimo jiné minulost a současnost české židovské komunity, literární odkaz Franze Kafky, projekt Musica Non Grata a v neposlední řadě činnost ITI.

24. 4. 2024

Srdečně vás zveme na veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa 2024, které se letos koná 6. května. Přijďte si společně připomenout ty, jejichž životy byly tragicky přerušeny během holocaustu. Akce se bude konat v různých městech, tak se podívejte na připojený plakát, kde najdete časy a místa konání. Udělejte si chvíli na zamyšlení a uctění památky obětí. Budeme rádi, když se k nám připojíte.