Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu 2020/2021

květen 2020 - listopad 2021
Online, Praha, Benešov

Kompetence pro demokratickou kulturu

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhl další kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz byl určen pro pedagogy pražských škol a lektory pražských neziskových organizací. Přes všechny komplikace spojené s on-line výukou a nemožností se potkávat osobně, jsme kurz zahájili jako on-linový, druhá polovina kurzu pak již mohla proběhnout v prezenční formě. Do kurzu se přihlásilo 18 pedagogů, úvodního online semináře se účastnilo 16, někteří z nich však shledali online kurz ještě po online výuce příliš vyčerpávající a nakonec se do dalších seminářů nezapojili. V kurzu pokračovalo 12 pedagogů z toho 11 odevzdalo závěrečnou práci.

odp_kdk_web_02

On-line podoba měla některé své výhody – účastníci si nejen vyzkoušeli, jaké je to být „žákem“ na druhé straně monitoru, měli možnost si vyzkoušet některé nástroje pro distanční výuku, ale také jsme mohli pozvat lektorku z Anne Frank House z Amsterdamu.

 

odp_kdk_web_01

V prvním semináři jsme si představili koncept kompetencí pro demokratickou kulturu, jakým způsobem se projevuje v chodu školy a také způsob, jak pro jejich rozvoj využít metodu Tváří v tvář historii. V další části jsme si spolu s lektorkou Anne Frank House Ivanou Gabaľovou ukázali dva přístupy, jak pracovat s kontroverzními tématy a podívali jsme se na argumentační fauly, se kterými se můžeme nejčastěji potkat v médiích, v politickém životě i v mezilidské komunikaci. Témata, se kterými jsme pracovali, se v naprosté většině týkala postavení a integrace menšin a dynamiky skupin.

odp_kdk_web_03

 

Celodenní seminář o rovné komunikaci s lektorem Michalem Dubcem byl již díky uvolnění proticovidových opatření realizován prezenčně. Věnovali jsme se situacím ve vztahu učitel – žák (neplnění povinností, nevhodné chování, nedodržování nastavených pravidel), učitel – rodič (vnímání odpovědnosti učitele, za výsledky žáka – učitel je odpovědný za to, že vytvoří podmínky, ale není už odpovědný za to, co žák skutečně udělá / neudělá).

odp_kdk_web_04

V rámci semináře „Historická paměť a vyrovnání s minulostí“ s lektory Petrem Sokolem a Romanem Anýžem jsme představili způsob, jak pomocí konkrétních aktivit metody Tváří v tvář historii rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu. Jednotlivé aktivity na sebe navazují a vedou k porozumění role a odpovědnosti jednotlivce v širším dějinném kontextu a učí přemýšlet nad důsledky vlastních rozhodnutí pro sebe i pro společnost. Na závěr jsme se setkali s romskou pamětnicí Olgou Fečovou, která situaci menšiny přiblížila prostřednictvím své osobní zkušenosti.

V další části kurzu jsme se věnovali zapojení kritického myšlení do veřejného prostoru, tomu, jak veřejný prostor ovlivňuje společenské dění a jak si k jednotlivým artefaktům vytváříme vztah na základě osobní zkušenosti a na základě osobních postojů, hodnot, přesvědčení. Proběhlo také online setkání s historikem Michalem Schustrem, který se dlouhodobě zabývá historií Romů v Českých zemích a angažuje se v navracení povědomí o historii Romů do veřejného prostředí a života. Jeho práce umožňují porozumět, jak rozhodnutí v minulosti a pronásledování Romů měli vliv na jejich současné postavení ve společnosti a vztah s majoritou.

Závěr kurzu se pak nesl ve znamení představení vizí rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím projektů a/nebo vzdělávacích aktivit. Účastníci využívají přímo nebo v rámci jiné aktivity prakticky všechny postupy, které jim byly v rámci kurzu představeny. Nejvíce pracují s historickými příklady a převzetím odpovědnosti a využitím poznatků z historie ke kritické analýze současných situací a jevů. Dalším důležitým těžištěm prací je rozhodnutí angažovat se v současnosti, analýza toho, co naše rozhodování ovlivňuje a aktivity směrované pro budoucnost.

odp_kdk_web_05

 

Na základě ústní zpětné vazby, závěrečných prezentací i písemných reflexí víme, že účastníci zařazovali jednotlivé aktivity nebo metodické postupy do výuky nebo na jejich základě vytvářeli nové, které se hodily do jejich vzdělávacích plánů.

  • „Uvědomila jsem si, že je zvláště u mladších dětí užitečné zredukovat faktografii a nechat děti/ studenty, aby si určitou část dějepisného výkladu "prožily" prostřednictvím práce s autentickými vzpomínkami pamětníků.“
  • „Uvědomila jsem si, jak máme skvělé instituce, které pomáhají učitelům a skvělé učitele, kteří se neúnavně nebojí zkoušet nové věci.“

 

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je  spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

9. 11. 2023

Během úvodního semináře "Training of Trainers", který se konal 3. a 4. listopadu v Praze, nám kolegové z Amsterdamu poskytli informace o Anne Frank Youth Network (AFYN), o motivaci této sítě, jejích cílech a různých stránkách sítě.

11. 10. 2023

Letos to bude 30 let, kdy se ti, kteří přežili hrůzy nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů rozhodli založit instituci, která bude připomínat památku zavražděných českých Židů a varovat před další katastrofou. Takto vznikla Nadace Terezínské iniciativy, tedy náš dnešní Institut.

8. 10. 2023

Jak se proměňoval veřejný prostor protektorátních měst v souvislosti se zaváděním protižidovských opatření? A jak se měnil každodenní život přímo v Nymburce?

6. 9. 2023

V rámci přednášky Lidské osudy ve stínu holocaustu Radana Rutová a Hana Čadová z Institutu Terezínské iniciativy přiblíží osudy mladoboleslavských Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

Přednáška proběhne v přednáškovém sále Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi dne 20. září od 16.30.

28. 6. 2023

Rádi bychom vás pozvali na podzimní opakování  kurzu „Holocaust a my. Stopy dějin ve veřejném prostoru“. V jarní termínu byl o seminář velký zájem a jsme rádi, že se nám jej podaří v zopakovat, a to v termínu 28. 9. až 1. 10. 2023. Konat se bude opět v Praze v Hotelu Baroko. Využijte jedinečné možnosti sdílet své zkušenosti s kolegy a kolegyněmi ze Slovenska. Součástí programu je také exkurze do Terezína.

6. 6. 2023

V rámci Mezinárodního dne archivů představíme ve spolupráci se SOkA Mladá Boleslav putovní verzi výstavy MemoMap – dějiny holocaustu v Praze. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danou Gabaľovou proběhne v pátek 9. června ve 14 a 16 hodin.

2. 5. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci pro pedagogy a jejich studenty, kterou  jsme připravili ve spolupráci s organizacemi  Centropa (DE) a Nadácia Milana Šimečku (SK). 

Jaký je svět pohledem utlačovaných? Co víme o těch, jejichž život vyhasl v průběhu holocaustu? Jak si tuto minulost připomínáme a jak o ní učíme? O své zkušenosti se podělí hosté z Česka, Slovenska a Německa.